ม.เทคโนโลยีมหานคร “ครองอันดับหนึ่ง ม. เอกชนของไทย” จากการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings (SIR) 2021 - Highlight MotorSports

Post Top Ad

Responsive Ads Here

ม.เทคโนโลยีมหานคร “ครองอันดับหนึ่ง ม. เอกชนของไทย” จากการจัดอันดับของ SCImago Institutions Rankings (SIR) 2021

Share This

กรุงเทพฯ, ธันวาคม 2564: SCImago Institutions Rankings (SIR) เป็นการจำแนกประเภทและจัดอันดับสถาบันที่ผลงานทางวิชาการและการวิจัยที่เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ซึ่งไม่เพียงแค่จัดอันดับผลงานของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วโลก แต่ยังรวมถึงสถาบันวิจัยเฉพาะทาง เช่น สถาบันเทคโนโลยี วิทยาลัย โรงพยาบาล สถาบันวิจัย ฯลฯ โดยใช้ดัชนีชี้วัดที่แตกต่างกันสามชุดคือผลการวิจัย ผลลัพธ์ของนวัตกรรม และผลกระทบต่อสังคม ในการเผยแพร่ผลงานวิชาการทุกประเภทของสถาบันหรือมหาวิทยาลัยบนฐานข้อมูล Scopus [1]


ผศ. ดร. ภานวีย์ โภไคยอุดม รองอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและแผน และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (มทม.) เปิดเผยว่า
จากการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกประจำปี 2021 ของ SIR มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้เป็นอันดับ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครในหลายมิติ ทั้งในด้านคณาจารย์ในการพัฒนาแบบบูรณาการ ด้านการขยายโอกาสการเข้าถึงนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ตามแนวโน้มเทคโนโลยีที่ทันสมัย และในด้านการสนับสนุนและต่อยอดผลงานการวิจัยของนักศึกษาทั้งในเชิงธุรกิจและเอื้อประโยชน์ต่อสังคม รวมไปถึงมาตรการเชิงรุกด้านการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นจุดยืนอันแน่วแน่และตอกย้ำภาพลักษณ์ของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอันดับหนึ่งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม


มาตรฐานการจัดอันดับของ SCImago
มีระดับความแม่นยำสูงสุดและมีความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกโดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาจัดอันดับผลงานจากปัจจัยหลัก 3 ด้าน คือ ด้านงานวิจัย (Research) 50% ด้านนวัตกรรม (Innovation) 30% และ ด้านสังคม (Societal) 20% และการจัดอันดับในแต่ละครั้งจะบ่งบอกถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาในกระบวนการ “การวิจัย” องค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยในประเทศไทย หรือแม้กระทั่งนักวิจัยในต่างประเทศที่สนใจศึกษาหาข้อมูลใหม่ ๆ


คะแนนการจัดอันดับในภาพรวมของ SIR [2] นั้น มทม. อยู่อันดับ 21 ของประเทศไทยจาก 27 มหาวิทยาลัยในประเทศ และเป็นอันดับที่ 614 จาก 4,126 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และอันดับ 813 จาก 7,533 สถาบันทั่วโลก หากจำแนกเป็นด้านต่างๆ ด้านการวิจัย มทม. เป็นอันดับที่ 24 ด้านนวัตกรรมเป็นอันดับที่ 10 ด้านสังคมอันดับที่ 18 ของประเทศ ในระดับโลก พบว่า ด้านการวิจัย ของ มทม. นั้น เป็นอันดับที่ 470 ของโลก ด้านนวัตกรรม อันดับที่ 495 ของโลก และด้านสังคมอันดับที่ 251 ของโลก


การที่ มทม. ขึ้นสู่อันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยเอกชนของไทย แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและการให้ความสำคัญต่อการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ดังปณิธานประจำมหาวิทยาลัยฯ คือ “ความรู้คือพลัง" ดังนั้น มทม. จึงไม่ยอมหยุดนิ่ง และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการศึกษาของประเทศในแบบบูรณาการให้ทันต่อโลกในยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ปลูกฝังแนวคิดแบบนอกกรอบ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ให้กับบัณฑิตรุ่นใหม่ ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป รวมถึงผลักดันและส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษา ฯลฯ เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีการผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมและทันยุคสมัยของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว

[1] สโกปัส (Scopus) เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่รวมรวมบทคัดย่อและการอ้างอิงจากวารสารวิชาการ โดยมีชื่อบทความมากกว่า 20,000 เรื่องากสำนักพิมพ์ 5,000 แห่ง ที่เน้นในด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาการ การแพทย์

[2] ที่มา: https://www.eduzones.com/2021/04/10/scimago-institutions-rankings/?fbclid=IwAR1_QdddJI48h6XgrSkUeBhaI6I4-MQPrELEedRnzKPK9v22Ne5Y9GtKmok

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages